Configuratie

Configuratie


Beheer goedkeuringen

Onder het kopje “Beheer goedkeuringen” is het mogelijk om in te stellen dat bepaalde activiteiten een extra goedkeuring nodig hebben. Als u op een activiteit klikt, opent een nieuw scherm waarin de instellingen ingevuld kunnen worden.

Verwerking waarvoor goedkeuring kan worden ingesteld:
Bestand aanbieden (Plaza) Interface voor batch bestanden
Bestand aanbieden (SFTP) Interface voor geautomatiseerde aanlevering
Betaalopdracht Uitbetalingen ten laste van het saldo
Refund Het terugstorten van gelden
Type of authorisations:
Aantal goedkeuringen nodig Aantal personen dat een actie goed moet keuren
Aanvrager mag goedkeuren Toestemming dat de aanvrager ook mag goedkeuren (J/N)
Verstuur e-mail bij aanvraag Wanneer er een aanvraag wacht, zal er een mail worden verstuurd (J/N)
Verstuur e-mail bij afwijzing Wanneer er een aanvraag wordt geweigerd, wordt een mail verstuurd (J/N)
Gebruik goedkeuringen bij test Test transacties ook goedkeuren (J/N)
Drempelwaarde De minimale waarde in € waarvoor een goedkeuring nodig is

Credit Management

Als de Credit Management module wordt afgenomen is dit menu zichtbaar. Hier is het mogelijk om verschillende reminder schema’s in te stellen voor de verschillende websites.

Aan de linker kant is het overzicht te zien van de bestaande credit management schema’s. Deze schema’s zijn enkel bruikbaar voor de website waaraan ze gekoppeld zijn. Een schema hoort altijd bij één website. Een website kan wel verschillende schema’s hebben.

Als u op “Voeg nieuw schema toe…” klikt wordt er een nieuw schema aangemaakt. Rechts kan er vanuit een dropdown menu gekozen worden aan welke website dit schema gekoppeld dient te worden.

Er zijn een aantal opties die gebruikt kunnen worden.

Beschikbare acties

Bewerken: Hiermee is het mogelijk om een Credit Management schema te bewerken.

Dupliceren: Hiermee is het mogelijk om een schema te dupliceren.

Verwijderen: Hiermee is het mogelijk om een schema te verwijderen.

<br>

Mislukte incasso’s opnieuw proberen vóór vervaldatum factuur: Het is mogelijk om een SEPA direct debit (incasso) nogmaals te laten uitvoeren ingeval deze mislukt is. Dit enkel als de factuur nog niet vervallen is
Stuur betaaluitnodiging op factuurdatum: Indien de factuur nog niet betaald is op de factuurdatum is het mogelijk om een PayPerEmail te versturen met daarin een link waarmee betaald kan worden
Stuur betaaluitnodiging bij mislukte transactie vóór vervaldatum: Indien de factuur nog niet betaald is op de vervaldatum, en de oorspronkelijke betaling is mislukt, is het mogelijk om een PayPerEmail te versturen met daarin een link waarmee betaald kan worden
Accepteer facturen waarvan de vervaldatum al verlopen is: Normaal worden enkel toekomstige facturen geaccepteerd. Met deze optie is het ook mogelijk om vervallen facturen te accepteren. Niet mogelijk in combinatie met de betaaluitnodigingen
Stuur een factuurspecificatie bijgevoegd met iedere e-mail: Als de Billing module wordt afgenomen is dit mogelijk. Deze optie biedt dat er een PDF factuur wordt aangemaakt. Deze PDF kan worden meegestuurd met alle reminders

Zodra er een keuze is gemaakt of (één van) bovenstaande opties van toepassing (is) zijn, is het mogelijk om een reminder schema in te stellen. De eerste activiteit zal plaatsvinden na het aantal ingevulde dagen na de vervaldatum van de factuur.

Per actie zijn een aantal opties mogelijk. Onder “Herinnering” is het mogelijk om een herinnering te sturen, administratiekosten toe te voegen, de factuur naar het incassobureau te sturen, een drempel in te voeren om door te gaan, of het abonnement stop te zetten. Dit laatste is enkel mogelijk als de Subscriptions module wordt afgenomen.

Indien er gekozen wordt voor “Herinnering”, kan het voorkeurskanaal worden gekozen. Hier is de keuze uit e-mail, SMS of een brief. Vervolgens kan met de knop “Templates instellen” het juiste template worden gekozen.
CM steps)

Met de knop “Terugvalmethode toevoegen” is het mogelijk om een alternatieve stap in te stellen in het geval de actie mislukt.

Met de knop “Actie toevoegen” is het mogelijk om een extra actie toe te voegen. Deze wordt op hetzelfde moment uitgevoerd.

Met de knop “Stap toevoegen” is het mogelijk om een extra stap toe te voegen aan het reminder schema. Hier kan ook worden aangegeven hoeveel dagen na de vorige stap deze activiteit dient plaats te vinden.


Aangepaste rollen

Onder het kopje “Aangepaste rollen” is het mogelijk om custom rollen in te stellen. Hiermee kunnen meer of minder rechten worden verleend aan medewerkers.

Als u op een rol klikt is het mogelijk om per sectie in de Buckaroo Plaza de rechten aan te passen.

Beschikbare acties


Rol aanmaken: Hiermee is het mogelijk om een nieuwe rol aan te maken. Wanneer u hier op klikt dient u eerst een naam aan te maken.


Beheer custom velden

Onder het kopje “Beheer custom velden” is het mogelijk om custom velden te definiëren. Deze kunnen vervolgens meegestuurd worden met de transactie. Indien meegestuurd, worden ze ook meegenomen in het pushbericht terug naar de webshop. Hierdoor kunnen deze velden gebruikt worden in het matchen van betalingen en orders.


Anti-Fraud

Onder het kopje “Anti-fraude” is het overzicht te vinden van de anti-fraude checks die Buckaroo uitvoert. Er zijn 3 niveaus aan checks:

Standaard checks: Dit zijn de standaard Buckaroo checks die gelden voor elke klant. Deze kunnen niet aangepast worden
Merchant-checks: Dit zijn de checks die door de klant zelf zijn ingesteld, en die gelden voor het gehele account
Websitechecks: Dit zijn de checks die door de klant zelf zijn ingesteld, en die gelden voor een specifieke website

In elk overzicht wordt de volgende informatie getoond:

Check: De naam/omschrijving van de check
Actie: De actie die ondernomen wordt indien de check getriggered wordt
Parameters: Welke parameters er zijn ingesteld
Laatst gewijzigd: Wanneer is de check voor het laatst gewijzigd
Status: De huidige status van de check

Beschikbare acties


E-mailinstellingen: Hiermee is het mogelijk om een apart e-mailadres in te stellen indien er een check getriggered wordt.

Nieuwe check toevoegen: Hiermee is het mogelijk om een nieuwe check toe te voegen.


Beschikbare filtersOnder de knop “Filters” is het mogelijk om te filteren op de checkstatus.


Templates

Onder het kopje “Templates” is het overzicht te vinden van alle templates die gebruikt kunnen worden. Dit overzicht is onderverdeeld in het communicatie type (e-mail, Brief, SMS) en de PDF facturen die aangemaakt kunnen worden indien er gebruik gemaakt wordt van de Billing module.

Per tab is het overzicht te vinden van alle websites onder het huidige account. Als u op een website klikt, worden de verschillende template types getoond. De volgende types zijn beschikbaar:

image16

Betaling voltooid: De mail wordt verstuurd indien de betaling voltooid is
Buckaroo Credit Management: Alle mails die verstuurd kunnen worden onder Credit Management
Buckaroo Credit Management – Betaalregeling (1-5): Alle mails die verstuurd kunnen worden indien er een betaalregeling wordt aangegaan
Buckaroo Credit Management – Creditnota: De mail die verstuurd wordt indien er een creditnota is aangemaakt
PayPerEmail: De mail die verstuurd wordt indien er een PayPerEmail wordt aangemaakt
Vooraankondiging: De mail die verstuurd wordt indien er een vooraankondiging nodig is bij een SEPA Direct Debit

Als u op een type klikt, worden alle templates getoond onder dit type. De volgende informatie wordt in dit overzicht getoond:

Taal/Cultuur: De taal van het template
Onderwerp/Naam: Het onderwerp van het template
Beantwoorden aan: Enkel bij E-mail: Waar moet de reactie naartoe
CC: Enkel bij E-mail: Optioneel, welk e-mailadres moet er worden meegenomen in CC
BCC: Enkel bij E-mail: Optioneel, welk e-mailadres moet er worden meegenomen in BCC

sd)

Als u op de knop “Toevoegen…” klikt, is het mogelijk om een nieuw template in te stellen. U kunt hier de taal instellen, en een naam. Als u op “Opslaan” klikt, wordt het template aangemaakt.

Als u op “Bewerken” klikt, is het mogelijk om de content van het template aan te passen. Dit kan via de advanced editor (HTML) of via de basic editor (enkel tekst). Via Afbeeldingen kunt u uw eigen afbeeldingen uploaden, zodat deze gebruikt kunnen worden in de templates.


Beveiliging

Onder het kopje “Beveiliging” is het mogelijk om een secret key in te stellen, en om een certificaat aan te maken.

Secret Key

Onder het kopje “Secret Key” is het mogelijk om uw eigen secret key in te stellen. Deze key wordt gebruikt om het inkomende bericht te valideren, zodat we zeker weten van wie dit bericht komt. Deze key mag alleen cijfers en letters bevatten.

Certificaten

Onder het kopje “Certificaten” is het overzicht van alle certificaten te vinden. De volgende informatie wordt in dit overzicht getoond:

Oorspronkelijke bestandsnaam:: De naam van het certificaat (enkel zichtbaar indien het certificaat wordt geupload)
Gebruiksdoel: Het type certificaat
Geldig vanaf:: De datum vanaf wanneer het certificaat geldig is
Geldig t/m:: De datum tot wanneer het certificaat geldig is
Fingerprint:: De unieke fingerprint van het certificaat

Weergave Betaalpagina

Onder het kopje “Weergave Betaalpagina” is het mogelijk om een custom betaalpagina aan te maken per website.

Meer informatie vind je hier: Smart Checkout styling


Was dit artikel nuttig?

What's Next