Emandaat

   Emandaat


    Samenvatting van het artikel

    De digitale incassomachtiging (ook wel eMandaat / emandate) is een nieuwe manier om via de bank van de consument een incassomachtiging af te geven. Het is in die zin geen betaalmethode, maar een toezegging van het mogen doen van een incasso van een bepaalde rekening.

    Eigenschappen

    Vermindering administratieve inspanning
    Aanvullende dienst op SEPA Direct Debit
    Geschikt voor B2C en B2B
    Niet ondersteund door alle banken
    Relatief onbekend onder Nederlandse consumenten

    Een ander woord voor Digitale Incassomachtiging is eMandaat of e-mandaat. Het betreft de nieuwe manier om online via uw bank een incassomachtiging af te geven. De Engelse term is eMandate ook wel geschreven als e-Mandate.

    Onderscheid B2C / Core en B2B incassomachtigingen

    De directe electronische manier van afgeven van machtigingen wordt vooralsnog alléén binnen Nederland door de banken zelf ondersteund. Wanneer door de Merchant in het (door hun huisbank aangegeven) e-Mandates dashboard wordt genoteerd dat de integratie via Buckaroo verloopt, is een hele snelle integratie mogelijk. Er zijn twee soorten Digitale incasso machtigingen beschikbaar:

    • De B2C welke ook wel Core wordt genoemd : deze machtigingen kunnen zowel door consumenten op privé rekeningen worden gebruikt, als ook door bedrijven op een bedrijfsrekening. Dat verklaart ook de twee namen voor hetzelfde product. Opmerking: indien de Core voor een bedrijfsmachtiging wordt ingezet, is een stornering tot 56 dagen mogelijk.

    • De B2B : deze machtigingen kunnen alleen op een zakelijke rekening worden gebruikt. Opmerking: -1- Indien de B2B voor een bedrijfsmachtiging wordt ingezet, is een stornering niet mogelijk. -2- Er kan sprake zijn van een tweede ondertekenaar, welke in de eigen bankomgeving toestemming moet geven.

    Opmerking over de looptijd : Wanneer een Merchant besluit om een B2C e-Mandate aan te vragen op een zakelijke rekening, kan de pending status van het resultaat tot maximaal 1 week op zich laten wachten. Een B2C e-Mandate die dus meer dan 30 minuten op pending staat, is vrijwel zeker een e-Mandate verzoek op een zakelijke rekening, waarvoor meer dan één handtekening nodig is.

    Opmerking over de tweede ondertekenaar : Wanneer een B2B e-Mandate wordt afgegeven, is het mogelijk dat er een tweede ondertekenaar noodzakelijk is om de afsprak te bekrachtigen. Deze tweede handtekening dient binnen één week te zijn gegeven in de eigen zakelijke bankomgeving. De eerste ondertekenaar doet het dus realtime en de tweede wordt hier via het bankportaal voor uitgenodigd.

    Mandaat Service Provider - MSP

    Buckaroo is een door Currence benoemde geaccrediteerde partij in de lijst met Mandaat Service Providers. Als Mandaat Service Provider kan Buckaroo de e-Mandates genereren. Deze e-Mandates gelden als vervanger van de natte handtekening welke tot de introductie de enige rechtsgeldige manier van machtigen was. De Stichting Derden Gelden van Buckaroo kan deze e-Mandates verwerken voor alle Merchants die de machtigingen collecting afhandelen via Buckaroo. Ook is het mogelijk om de verstrekking van de machtigingen op een processing manier (op een eigen aansluiting) af te laten handelen. In dat geval zorgt Buckaroo voor de verbinding naar de banken om de e-Mandates te genereren op het abonnement dat de Merchant daarvoor bij de bank heeft. De incasso's moeten dan ook via de rekening worden gedaan die op naam van de Merchant staat. Hiernaast de afbeelding die verwoord welke gegevens er van toepassing zijn op deze twee methoden voor e-Mandates.

    Pay With Emandate

    De PayWithEmandate is een speciaal door Buckaroo ontwikkelde aanvullende dienst voor de SEPA Direct Debit afhandeling. Hierbij hoeft de Merchant niet de privacy gevoelige betaalinformatie, zoals BIC, IBAN en naam van de rekeninghouder, op te slaan. Door middel van tokenization kan deze dienst worden aangestuurd. Daarmee is het ook eenvoudig mogelijk om updates van de betaalgegevens (IBAN overstap service) door Buckaroo uit te laten voeren, zonder de toekomstige SEPA Direct Debit betaalverzoeken te verstoren: het aanvragen van een wijziging op de bestaande e-Mandate volstaat. Buckaroo beheert op basis van de mandaat referentie de laatste versie van die betaalgegevens in de door haar beveiligde databases. De incasso gegevens uit de geslaagde e-Mandate worden automatisch toegevoegd aan het bericht naar de bank. Deze werkwijze geldt voor zowel processing als collecting SEPA Direct Debits.

    Geldigheid e-mandate link

    Wanneer een e-mandate bij Buckaroo wordt opgevraagd, wordt er een redirect link teruggegeven. Deze link heeft verschillende houdbaarheidstijden:

    Type aanvraag e-mandate link Houdbaarheid Opmerking
    Zonder bankkeuze Onbeperkt Hosted page van Buckaroo wordt gebruikt
    Met bankkeuze 15 minuten Afgever komt direct in eigen bankomgeving
    Opmerking: Voor de B2B e-mandate geldt dat de tweede handtekening in het bankpakket van de huisbank moet worden afgegeven. Daarbij kan het tot 1 week duren voordat een complete e-mandate is afgerond.

    Aanmaken e-Mandate

    Bij de aanvraag van een e-Mandate kan een mandaatreferentie worden meegegeven. Wanneer deze niet wordt meegegeven, genereert Buckaroo deze zelf. De gegevens die bij een sucesvolle e-Mandate interactie worden door Buckaroo opgeslagen in het record van de mandaatreferentie.

    • Tenaam stelling van de rekening
    • IBAN nummer
    • BIC bij de IBAN
    • Mandaat datum
    • Digitale handtekening / Digital Signature / e-Mandaat nummer
    • Flow aanmaken e-Mandate

    Bankkeuze bij Buckaroo

    Het is mogelijk om een e-mandate aan te bieden bij Buckaroo zonder bankkeuze. De response die dan terug komt is een URL naar een pagina waar de bankkeuze kan worden gemaakt door degene die de digitale incassomachtiging wil afgeven. De URL heeft een onbeperkte houdbaarheid en kan dus aan een door de Merchant verstuurde email worden toegevoegd. Ook kan deze in een mijn-omgeving klaar worden gezet. Op de pagina achter de URL worden de vooraf aangemelde gegevens getoond:

    • Aanvrager : Naam van de websitekey
    • Service : e-mandates
    • Machtigingskenmerk : Mandaat referentie
    • Omschrijving : Beschrijving mandaat
    • Soort incasso : Doorlopend / Eenmalig
    • Referentie : Nummer behorend bij mandaat
    • Klantnummer : Debiteur nummer

    In de volgende gevallen is het gebruik van de Buckaroo tussenpagina een goede aanvulling:

    • Bij het versturen van een email waarin gevraagd wordt een machtiging te bevestigen
    • Voor de bevestiging van een incasso machtiging na een telefoongesprek met een klant
    • Wanneer het in de Merchant omgeving niet mogelijk is om de bankenlijst op te vragen

    De URL - link is onbeperkt houdbaar. Daarmee is het voor de Merchant mogelijk om deze zelf per e-mail of een andere medium met de machtigingsverlener te delen. De link kan maar éénmaal worden gebruikt om tot een geldig Mandaat te komen. Wanneer de eerste poging mislukt, is een nieuwe link noodzakelijk. Dat is gelijk aan de functionaliteit wanneer de bank wel met het request wordt meegegeven.

    Intrekken e-Mandate B2B

    Voor een B2B e-Mandate is het wel mogelijk om een e-Mandate in te trekken. Daarvoor bieden de banken een separate berichtenstroom aan. Dit bericht kan via Buckaroo naar de verschillende banken worden gestuurd. Daarbij volstaat de vermelding van de mandaatreferentie als identifier en het feit dat deze moet worden ingetrokken. Reden van de mogelijkheid voor intrekken bij een B2B e-Mandate is omdat het storneren niet mogelijk is. De gelden welke met een SEPA Direct Debit, voorzien van een e-Mandate, worden geïnd, kunnen alleen met een gerechtelijke procedure worden teruggevorderd.

    Intrekken e-Mandate B2C / Core

    Het terugtrekken van een B2C e-Mandate is niet mogelijk. Als alternatief bieden de banken daarvoor een blokkadelijst aan. Deze lijst is onderdeel van de bankomgeving van de consument en kan zowel een individuele machtiging als ook een complete incassant blokkeren. Daarmee kan een machtiging, welke eerder is voorzien van een e-Mandate, alsnog eindigen in een reject (storno) op initiatief van de bank. De reden dat het intrekken van een e-Mandate niet wordt ondersteund door de banken is gerelateerd aan het storneerrecht binnen de 8 weken. Voor consumenten blijft het, ook na het afgeven van een e-Mandate, mogelijk de gelden te storneren.

    e-Mandate nummer versus Mandaat referentie

    Binnen het product SEPA Direct Debit worden verschillende termen door elkaar heen gebruikt. Daarom hieronder een uitleg en een tekening:

    Mandaat referentie / Mandate Reference

    • Een mandaat referentie is een door de Merchant gegenereerd uniek nummer per machtiging met verwijzing naar de afgegeven toestemming van de machtiging, ook bij gebruik van e-Mandate
    • Wordt aan de bank doorgegeven samen met een mandaat datum (datum van afgifte machtiging)
    • Verplicht voor alle machtigingen met elektronische en natte handtekening

    e-Mandaat / e-Mandate nummer

    • Door de Bank gegenereerd uniek nummer als referentie naar de elektronische toestemming
    • Is optioneel mee te geven aan incasso
    • Een Melding Onterechte Incasso (MOI) niet mogelijk bij B2B en B2C
    • Afgeven van machtiging alleen mogelijk op beschikbare rekeningen binnen de online bankomgeving
    • Bij B2B is een stornering ook niet mogelijk

    B2B papieren machtigingen afhandeling

    • Partijen: Bij het afgeven van een B2B machtiging is er sprake van twee partijen: de bank van de debiteur en de merchant van de debiteur. De eerste stelt geld beschikbaar en de tweede een dienst. De merchant uitoefent een machtiging uit na een geleverde dienst op de IBAN van de bank van de debiteur.
    • Vastleggen: De merchant legt de details van de overeenkomst van de machtiging met de debiteur vast. De debiteur ondertekent deze afspraak en staat daarmee de merchant toe een B2B machtiging uit te voeren op de opgegeven IBAN. De bank van de debiteur moet ook op de hoogte worden gebracht door de debiteur van de afspraak tussen hem en de Merchant. Dit gebeurt door het tevens delen van de getekende overeenkomst met de eigen bank.
    • Resultaat: Wanneer beide partijen van de afspraak op de hoogte zijn, zal de machtiging slagen en de bank zal dit melden via het bankafschrift in de vorm van een geslaagde machtiging. Zonder deze dubbele autorisatie slaagt de machtiging niet.
    • Advies: Het afhandelen van de beschreven papieren flow is intensief en wordt niet door Buckaroo ondersteund. Buckaroo adviseert de B2B e-mandate functionaliteit.

    Hieronder de schematische weergave van de papieren mandaat afhandeling.


    Was dit artikel nuttig?